Month: June 2015

“ይቕሬታ” እንተበሎምስ እንታይ ምጎደሎ? ብሽሻይ ገብረሃንስ

“ይቕሬታ” እንተበሎምስ እንታይ ምጎደሎ? ሎሚ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ፡ ኤርትራውያን ስደተኛታት (ደለይቲ ፍትሒ) ሓደ ጋሻ ኣአንጊዶም ውዒሎም-ኣብ ተል ኣቪቭ። ዶክተር ኣሰፋው ተኸስተ (ኣባል መድረኽ) ምስ ገለ ኤርትራውያን ብምዃን ዝወደብዎ ኣኼባ እዩ ነይሩ። ዋላ’ኳ እቲ መአከቢ ዕላማ ብዛዕባ ጉዳይ ስደተኛታትን ምጥራዝ ናብ ሃገራት ኣፍሪቃን ንምዝታይ እንተነበረ፣ እቲ ንነዊሕ ሰዓታት […]

Rate this:

ዝብሎ ኣሎኒ፡ ብርዐይ ሃቡኒ! ብሽሻይ ገብረሃንስ

                                                    ዝብሎ ኣሎኒ፡ ብርዐይ ሃቡኒ! ናብ “ኣምበሳደር” ብመስዋእቲን ስንክልናን ኤርትራውያን፡ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ነጻ ዝወጽአት ሃገር እናሃለወትኒ፡፡ ብሰንኪኻን ብሰንክ’ቲ ኣብ ኮረሻ ስልጣን ዘሎ […]

Rate this: