Month: July 2015

ጽማቕ ታሪኽ ሰራዊት ሕድሪ፡ ካልኣይ ምዕራፍ

ካብቶም ኣብ ጉባኤ ዝወዓሉ ሰባት ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ነቲ ሓሳስ ሰእሊ እንዳጉልሖ መጺኡ እቲ ዝነበረ ዝተፈላለየ ምውንጃላት መበገሲኡን ጠንቁውን ተፈሊጡ ፡፡ ካብተን ከጻረያ ዝድለያ  ዝነበራ ጉዳያት  እቲ ብወገን መደፈኤ ተበዲልና ካብ ንጻወሮ ንኸሎ ንላዕሊ ስለዝኾነ ክንቃለስ አይንከልን ኢና ዝብል መረረን፡ በደል ፈጺሞም፡ ጉባኤ ረጊጾም፡ ንሕና ምስ ገበኖም ዘለው ሰባት […]

Rate this:

ጽማቕ ታሪኽ ሰራዊት ሕድሪ

                               ታሪኽ ሰራዊት ሕድሪ ብመጀመርያ ሰራዊት ሕድሪ ብኸመይ ክቐውም ኪኢሉ ዝብል፤ ሕቶ ክምለስ ክኸአል ኣለዎ አጀማምራ  ሰራዊት ሕድሪ ብሜዳ ማለት ብተራ ዓባላት ሰራዊት መደፋኤን፡ ግንባር ሃገራዊ ድሕነትን ዝተጀመረ  እዩ፤ አዚ ማለት አቲ ተራ ሰራዊት ንሓደ ዕላማ ክንሶም በበይኖም ክወፍሩ፡ ክሓድሩን ክመሓደሩን ፡ብዘይምምራዶም ጥርናፎኦም ብሓደ […]

Rate this:

ንኺድ ናብ ኣስመራ!! ብመስዑድ ዑመር

             ንኺድ ናብ ኣስመራ!!     ብመስዑድ ዑመር ንሓደ ሕማቕ ፍጻመ፡ ደጋጋሚካ እንተርኢኻዮን እንተሰሚዕካዮን፡ ክትለምዶን ከይተገረምካ ክትሓልፎን ተኽእሎታት ኣሎ፡፡ ጽንሕ ኢልካ ድማ ከም ንቡር ትወስዶ። ኣብ ሲና ዘጋጥም ዝነበረ ሞትን ምሻጥ ክፋላት ኣካላትን፡ ኣብ ተከዘ ኣብ ሰሃራ ዘጋጥም ሞት፡ ኣብ ባሕሪ ዘጋጥም ሓደጋን ካልእን፡ ዳርጋ ተለሚዱ፡ ሰሚዕካዮ፡ ዘይቐፍፍ ኮይኑ፡ ኣብኡ ከለኻ […]

Rate this: