Month: September 2015

ሕልና ኣልቦ፡ ስርቂ መጻሕፍቲ ትግርኛ ኣብ ተል ኣቪቭ!

     ኣብ’ዚ እዋን’ዚ፡  ስርቂ፡ ብዘይ ፍቓድ ምድጋምን ምሕታምን፡ መጻሕፍቲ፡ ፊልምታት፡ ደርፊታት፡ ዜማን ግጥሚን ገኒኑ ኣሎ፡፡ ንሎሚ ግና ነቲ ኣብ ተል ኣቪቭ፡ ብብዝሒ ብጻዕቂ፡ ብተደጋጋሚ ብዘይፍቓድ ደረስቱ ዝሕተምን ተባዚሑ ዝሽየጥን ዘሎ ልቢ ወለደ ከምኡ’ውን ዝተተርጎመ መጻሕፍቲ፡  ኢና ከነተኩር፡፡

Rate this: