Month: April 2017

ብፍርሒ ዝተዃነየ መናድቕ፡ ኣየጽልል ኣየምውቕ!

(እናዓተበ ስለ ዝኸይድ፡ ጀሚርካ ኣይተቋርጽ፡ ወይ ብኸብዱ ጀምሮ) ዓቕልና ዘጽብቡልና ምብዛሖም እንታይ ሽንኑ፧ ምጾታት ኣብ በይንና ዶ ደሪሱ፧ ንበይንና ዲና ኣብ ዓለም ዘለና፧ ከምቲ ምስላና፡ ‘ላም ፍርቂ ጐድና ኣይትሰብሕን’ያ’ ዝብሎ፡ እዛ ብሓባር ረጊጽናያ ዘለና ዓርሞሸሽ ደንጐላ፡ ወይ ብሓባር ሒዛትና እያ ክትግልበጥ ወይ ድማ ከምዚ ብሓባር ሓዚላትና ዘላ ሓዚላትና […]

Rate this: