Month: June 2017

ዝኽሪ ህይወተይ: ኣብ ዕለትካ! ብሰምሃር ሓይሊኣብ

ዝኽሪ ህይወተይ: ኣብ ዕለትካ!! ልበይ ኣብዚሑ ዝጠጀኦ ፍቕርኻ:ሎሚ እናክጎስዖ ሚዛን ናፍቖትካ ይኸብደኒ’ሎ። ሃሳስ ዝኽሪ ንእስነተይ ጎሊሖም ክረኣዩኒ ክንደይ ግዜ ዘይለመንኩ። እቲ ወትሩ ካብ ልሳናት ፈተውትኻ ዝሰምዖ ዝነበርኩ ሓልዮትካን: ቅንዕናኻን: ክግለጸለይ ወትሩ ምስ ጸለኹ’የ ኔረ። ምስ ነብሰይ ከይተበኣስኩ ዝሓለፍክዎ እዋን ‘ውን ኣሎ ክብል ኣይደፍርን። እቲ ምንታይስ፥ ኣብ’ቲ ናተይ ክለ […]

Rate this:

ቅድሚ ዕስራ ዓመታት ኣቢሉ ይኸውን….ብምሉኣለም ገረዝግሄር

    ቅድሚ ዕስራ ዓመታት ኣቢሉ ይኸውን እዚ ሕጂ ዝትግበር ዘሎ ፍጹም ድምሰሳን ምዕናውን ተግባራት፡ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ኣብ Facebookን ኣብ Paltalkን ዝባሃሉ መርበባት እዩ ቀቁሩብ ዝጀመረ። ኣብቲ ሽዑ እዋን ብቐለልቲ ዝመስሉ ግን ከኣ ነዚ ናይ ሕጂ ሰረተ-እምነት ዘቐመጡ ዳእላታት ብዝመስሉ ተዋሶኦታት’ዮም ዝነበሩ። እቶም ናይ ሽዑ መንእሰያት እዞም […]

Rate this:

ከም ውልቃዊ መዘክር ይተሓሰበለይ!

    እወ፡ ካብ ሕሱም ኣግርሞት፡ ናብ ሕጫጨ ዝተጸገዐ ግጥሚ ይመስል። ኣግርሞት’ወ! ሰባት ብቦታን ኩነታት መነባብሮኦምን ሰብኣውነቶም ክመዛባዕ ከሎ ዝተፈጥረ ኣግርሞት። ሰባት፡ ነታ መበቆል መንነቶም ዝኾነት ኣፍሪቃ፡ ወይ ድማ ኤስያ (እቲ ግጥሚ ናብ ካልኦት ቋንቋታት ምስ ዝትርጎም) ብዛዕባቲ ኣብ ቤቶም ዝተፈጥረ፡ ኣብ ጎረባብቶም ንኣብነት ኣብ ሊብያ፡ ኣብ ግብጺ፡ […]

Rate this:

“ጥልያን’ዩ ንኤርትራ መስሪትዋን ዶባ ሓንጺጽዎን’ምበር ኣይነበረትንኮ!” ስለ’ዚ?

ጥልያን’ዩ ንኤርትራ መስሪትዋን ዶባ ሓንጺጽዎን’ምበር ኣይነበረትንኮ?     ስለ’ዚ? ከም ዘየላን ከም ዘይተፈጠረትን ክንሓስባ? ወይ እዞም ሕጂ ነማርርን ንወራዘን ዘለና በትኪ ወለዶ፡ ምሳና ኮይኑ ስለ ዘይሓንጸጻ ክንከሶ ክንነብር? ወይ ነቶም ናይ ሽዑ ህላውነት ህዝቢ ኤርትራ ዘይወሓጠሎም ኣካላት ንዑ ምሳይ ኮይንኩም ንመረት ኤርትራ ሓንጽጹ ዘይበሎም ኢኹም ትቑጥዕን ምቕባል ዝኣብየኩምን ዘሎ? ንስኹም/ንሕና፡ […]

Rate this: