Month: July 2017

ምጽኣተ ሰይጣን፡ ብበየነ ሃይለ

ምጽኣተ ሰይጣን ብበየነ ሃይለ- እዛ ኣብ ላዕሊ ዘላ ኣረስቲ ንሓንቲ ቅድሚ ሾሞንተ ዓመት ዝጸሓፍኩዋን 278 ገጽ ዘለዋን ዓቕሚ ተደሪቱ ምሕታም ዝተሓረማ ፈቖዶ መደርደር መጻሕፍቲ ኣብ ገዛይ ትበሊ ዘላ መጽሓፈይ ዝሃብኩዋ ሽም እያ።ሎሚ ግን ካልእ ይትረፍስ እስኪ መቕደማ ንዝኾነ ይኹን ሰብ ከካፍሎ እሞ ሓደ ዕዉት እንተ ተረኸብ ብዝብል ተስፋ […]

Rate this: