Month: September 2017

ሓይሊ ጽሑፍ ቃል

ሓይሊ ጽሑፍ ቃል               by  Daniel tesfai እቶም ኣብ ዘመነ ኣኪላስን ሄክቶርን ኦዲሰይን ዝነበሩ ሰባት፡ ንትብዓትን ጥበባትን ጀጋኑኦም ብምድናቕ፡ እንቋዕ ኣብ ዘመነ’ዞም ጀጋኑ እዚኣቶም ነበርና! ቢሎም ከምዝኾዕርዑን፡ ንዕድሎም ከም ዘመስግኑን ይጽሕፍ ሆመር። እቲ ጀጋኑ ዘስተንፈዎ ኣየር ስለዘስተንፈሱ፣ እቲ ጅጋኑ ዝረገጹዎ መሬት ስለዝረገጹ ኣካል ናይቲ ጅግንነት ጀጋኑኦም ከም ዝኾኑ […]

Rate this:

ግዳይ ነጋዶ ሰብ

ግዳይ ነጋዶ ሰብ ርዕመት ብዳኒኤል ሰመረ ተስፋይ   ጭብጥታት ናይ‘ዚ ዓንቀጽ‘ዚ ካብ‘ቲ ብዕለት 31. 8. 2017 ኣብ መጺሔት ሽተርን፡ ቍ. 36 ብጋዜጠኛ ፍራንቸስካን ሰኣሊ ኣለስዮ ሮመንዚ ዝተጻሕፈ ዝተወስደን ብዳንኤል ሰ. ተስፋይ ንኣንበብቲ ትግርኛ ዝረዓመን እዩ። ግዳይ ነጋዶ ሰብ ኣብ‘ዚ እዋን‘ዚ፡ እቲ ዋሕዚ ስደተኛታት ካብ ሊብያ ናብ ኢጣልያ ፈጺሙ […]

Rate this:

ካብ ብእኩብ ብንጽል ዝጸልጠናስ ስለምንታይ’ዩ?

ካብ ብእኩብ ብንጽል ዝሰልጠናስ ስለምንታይ’ዩ?  ኣብ’ዚ ቅንያት’ዚ ኣብ ሃገረ ነርወይ ዝካየድ ዘሎ ቅድድም ብሽክለታ መላእ ዓለም UCI።  ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ጎሊሖም ጥራይ ዘይኮነስ ዓብሊሎም ምውጽኦም ዘደስት እዩ። ብሓጎስ ፍንጭሕ ክትብል ዘይግድድ’ውን ኣይኮነን። እዚ ማለት ግና ነቲ ናይ መስከረም 2001 ረሲዕና ክንስዕስዕን ክንድብልን ኢና ማለት ኣይኮነን። ግና ከም’ቲ ደራሲ ብርክት […]

Rate this:

ካብ ትጽቢት ናብ ትጽቢት 3ይ ክፋል

ካብ ትጽቢት ናብ ትጽቢት  ግርማይ ዮውሃንስ -ሳልሳይ ክፋል   ኣውደኣመት ማዓልቲ(መስቀል-ዳመራ) ናይ ክልተ ሽሕን ሓደን እዩ ነይሩ። ህዝበ ክርስትያን ከተማ ኣስመራ ኣውደኣመት ንምብዓል ብጊሓቱ እዩ ጀሚሩ። ኣብ ሜዳ ባሕቲ መስከረም ዝባዓል ዳሜራ ንምኽባር ብዙሕ ሰብ ናብኡ ክውሕዝ ጀሚሩ ነበረ። ሳዓት ሽዱሽተ ብጊሓቱ እኳ እንተነበረ ጻሓይ መስከረም ሓደርኩም ትብል […]

Rate this:

ካብ ትጽቢት ናብ ትጽቢት፡ ብግርማይ ዮውሃንስ -2ይ ክፋል

ካብ ትጽቢት ናብ ትጽቢት   ብግርማይ ዮውሃንስ -ካልኣይ ክፋል “ከም ጨርቂ በልዩ እቲ ሕሱም እዋን ተፈላሊና ኣይተረፍናን ተወሊዓ ባና ብርሃን. . .” ይዝከረኒ መጀመርታ ካብ በረኻ ዝኣተወሉ ማዓልቲ እዩ ነይሩ። ሓደ ጋሻ ኣብ መንጎ ዕላል፣ “ኤርትራ ናበይ ገጻ እያ?” ኢሉ ክሓቶ ይዝከረኒ። “መጀመርታ ረፈረንደም ክግበር እዩ- ህዝቢ ድሌቱ […]

Rate this: