Month: December 2017

ድምጺ’ቲ ፍላስፋ (ኸሊል ጂብራን) ©ብ በክረ ገብረየሱስ

ድምጺ’ቲ ፍላስፋ (ኸሊል ጂብራን) ©ብ በክረ ገብረየሱስ      ሓይሊ ሕያውነት ኣብ ውሽጢ ልበይ ምስ ተዘርአ ነቲ ሰዊት ስርናይ ዓጺደ፣ ኣርኒበን ኣሲረን ንዝጠመዮም ክህቦም’የ፡፡ ነብሰይ ተኽሊ ወይኒ ምስ ኣብቆለት፤ ፍረታታ ጾሚቐ ንዝጸምኦም ጽምኦም ከርውሎም’የ፡፡ ነዚ ኩሉ ንምግባር ዘብቅዓኒ ሓይሊ፤ ኣብ ውሽጦም እነብር ብምኳነይ እዩ፡፡ እዚ ንኸይገብር ዕድለይ ኣሲራ […]

Rate this:

እቲ ወለዶ ‘Vs’ እዚ ወለዶ! ተ/ሚ ሃብቶም ሸሪፎ

እቲ ወለዶ ‘Vs’ እዚ ወለዶ  ተርጓሚ ሃብቶም ሸሪፎ ኣነ በይነይ ጥራይ ዘይኮንኩስ ብዙሓት ዝፈልጥዎ ሓደ ፍሉጥ ደራሲ ኣሎ ፡ ንሕትመት ኢለ ዘዳለኽዎ ጽሑፋት ንክግምግመለይ ፡ እንተፈትይዎ ክኣ መእተዊ ወይ’ውን ኣብ ገበር ዝንበር ጽሑፍ እንተገበረለይ ብምትስፋው’የ ናብዚ ፍሉጥ ደራሲ ዝኸድኩ። ድሕሪ ምልላይና ኣብ ዙርያ ጸሓፍትን ጽሑፋትን ነዊሕ የዕሊልና ጽሑፈይ […]

Rate this:

ምልሶት ( ዝቐጸለ) ብዓወት መንግስትኣብ

  ምልሶት ( ዝቐጸለ) ብዓወት መንግስትኣብ   እታ መዓልቲ’ ቲኣ ባንጉራ ክሳዕ ዓንቀሩ ቢራ ዝሰተየላ መዓልቲ’ያ ዝነበረት። ደርሆኡ ከም ዝጠፈአት ክሳዕ ዝርስዕ ግዳ ኣይሰኸረን። የዋኣዩ ባንጉራ ክልተ ዓይነት ሰብ እዩ። መስተ ከይጠዓመ፡ ኣዝዩ ሙቕሉልን ሰናይን ሰብ እዩ። መስተ እንተ ጥዒሙ ከኣ፡ ኣየርኢኹም፡ ፋንድያ’ዩ ጠባዩ። አረ ሓርኢ ከልቢ እዩ።

Rate this:

ዘተ ጥበብ  ብ ኣማኑኤል በርሀ

                    ዘተ ጥበብ  ብ ኣማኑኤል በርሀ       ኣፋዊ ግጥሚ ናይ ጥበብ ያታና ካብ ዝኸውን ኣማኢት ዓመታት ኣቝጺሩ ኣብ ዘለወሉ ግዜ፡ “ኩሉ ናዕታ ዘዝሃረመ ግጥሚ ድዩ?” ንዝብል ሕቶ ሰጊርና፣ ብዛዕባ ቅድታት ግጥምታትና ኢና ክንፍትሽ ዝግብኣና። ኣብ ብዙሓት ግጥምታትና ግን […]

Rate this:

  ዕቋር ናፍቖት  ሓጺር ዛንታ   ብሽሻይ ገብረሃንስ 2ይን መወዳእታን

   ዕቋር ናፍቖት     ቀዳማይን ካልኣይን ክፋል ብሓደ ምስ ተጠርነፈ ብሽሻይ ገብረሃንስ ድምጺ ኣደኡ ካብ ዘይሰምዕ ዓመታት ዘሕለፈ ኮይኑ ተሰሚዕዎ። ቅድሚ ክልተ ሰሙን ረኺብወን ነይሩ’ዩ። እቲ ሽዑ ብዕላለንን ብምትብባዓንን ዘስተያኦ ማይ ክነቅጽ ስለ ዝተፈለጦ ድማ’ዩ ካብ’ቲ ጠሊ ዝመልኦ ቃላተን ክረዊ ዝተሃወኸ። እንተኾነ ክድውል ክሓስብ ከሎ ጥራይ ኣብ […]

Rate this: