Month: February 2018

ግጥሚ “መን’ዩ ዘይጽሓፊ?” ህየሳ ተስፊት ኣብራሃም

ግጥሚ ኣማረ ወልደስላሴ “መን’ዩ ዘይጽሓፊ?”   ሃያሲ ተስፊት ኣብረሃም     ግጥሚ፡ “መን’ዩ ዘይጽሓፊ?” እናኸንብባ እትህበኒ ስእሊን ምስሊን፡ ነቲ እጹብ ጽሓፊ ክንሱ ድርሰታቱ ግን፡ ብሰንኪ ምስኣን ባጀት ብዘይምሕታሙ ኣብ ሳንዱቑ ተዓምጺጾም ንዝነብሩ ኪነ ጥበበዊ ስርሓቱ ብምንጽብራቕ – በቲ ሓደ ሸነኽ ከርኢ እንከሎ፡ በቲ ሓደ ወገን ድማ፡ እቲ ጸሓፊ ኣብ […]

Rate this:

ድራማ፥ ኣንጻር ኲናትን ዓመጽን፡ 2ይ ክፋል ብዓወት ገብረትንሳኤ

      “መሲልዎም”! መሲልዎም ዝብል ቃል ‘ኳ ንጌጋ መልሲ ‘ዩ ዘመልክት፣ ምኽኒት ከኣ ጭቡጥ መልሲ ኣይኮነን። ደሓር መመኽነይታ ከተናዲ ጸሓያ እተዕርብ ነብሲ፡ ከመይ ኢላ መኽኒት ክትስእን ኢልና ንጽበያ፧ ኩሉ እቲ ኣብ ጭቃ ኣበሳ ተሸሚሙ ሰባት ዘጋፍዕን ዘሰራጥን ዘሎ ርኹስ መንፈስ ‘ውን ‘ኳ፡ ንመዋጽኦኡ ዝኸውን ንባዕሉ ሓቅነቱ ዘይኣምነሉ […]

Rate this: