Month: April 2018

ህይወትና ብምንጽጻር

                       ህይወትና ብምንጽጻር      ሽሻይ ገብረሃንስ   ኣብ እስራኤል እንተ ዝህሉ፡ ካብ ሰዓት ሰለስተ ወጋሕታ ኣትሒዘ ኣብቲ ዘይውዳእ መስርዕ ቀንፈዘው ክብል ኣብ ቤት ጽሕፈት ኢሚግረሽን ምሃለኹ። ኣብ ወርሒ ሓንሳእ ወይ ክልተ ግዜ ለይቲ ዝትንስኣሉ ምኽንያት፡ ናብ ገነት ዘእቱ […]

Rate this: