Month: April 2018

ቅየዐ፡ ጨውን ሰበስጣናት ኤርትራን! ብዳኒኤል ተስፋይ

              ቅየዐ፡ ጨውን ሰበስጣናት ኤርትራን! ብዳኒኤል ተስፋይ    ሃገራዊ ወትሃደራዊ ምስጢር ንምዕቃብን፡ ድሕንነት ንጭብጥታት ናይ’ዚ ጸብጻብ’ዚ ኣብ ምእካብ ንዝሓገዙኒ ሃገራውያን ንምሕላውን፣ እዚ ተፍጻም’ዚ ዝተፈጸመሉ ቦታን ክፍሊ ሰራዊትን፡ ኣስማት እቲ ጸብጻብ ዝምልከቶም መራሕቲ ሰራዊትን ብምስጢር ክሕዞ ተገዲደ ኣሎኹ። እቲ እዚ ፍጽሚት’ዚ ዝኾነሉ ቦታ […]

Rate this:

ህይወትና ብምንጽጻር

                       ህይወትና ብምንጽጻር      ሽሻይ ገብረሃንስ   ኣብ እስራኤል እንተ ዝህሉ፡ ካብ ሰዓት ሰለስተ ወጋሕታ ኣትሒዘ ኣብቲ ዘይውዳእ መስርዕ ቀንፈዘው ክብል ኣብ ቤት ጽሕፈት ኢሚግረሽን ምሃለኹ። ኣብ ወርሒ ሓንሳእ ወይ ክልተ ግዜ ለይቲ ዝትንስኣሉ ምኽንያት፡ ናብ ገነት ዘእቱ […]

Rate this: