Author Archives

Shishay Gebrehans

ብህይወቱ ከሎ ዝሞተ ገጣሚ፡ ብግርማይ ኣብርሃም

ብህይወቱ ከሎ ዝሞተ ገጣሚ፡   ብግርማይ ኣብርሃም     ነታ ተፈጥሮ ውጹእ ጻዕዳ በረድ ፈቐዶኡ ዛሕ ዘበለላ ከተማ፡ ጸሊም ዝኽንፉ ጸላም ጐልቢቡዋ ነበረ። ተቐማጦኣ ኸኣ ምቘት ከናድዩ ጐደናታት ኣጽሪሮም ነናብ ቤቶም ኣተዉ። ብሰሜን ዝመጽአ ንፋስ ኣብ ኣጸድ ንዝርከብ ኣቝጽልቲ ንዮው-ነጀው የብሎ። ኣብ ገማግም ናይዛ ከተማ ሓንቲ ብጽዕነት በረድ ክትወድቕ […]

Rate this:

ዘተ ስነ-ጥበብ፡ ኣብ መጽሓፍ እኩብ ዛንታ ‘ተረፍ’ ብኣኸደር ኣሕመዲን

— ዘተ ስነ-ጥበብ፡ ኣብ መጽሓፍ እኩብ ዛንታ ‘ተረፍ’ ብኣኸደር ኣሕመዲን —     ብ ግርማይ ኣብርሃም ብ14 ታሕሳስ 2017 ኣብ ክልተ ሰሙናዊ ሓንሳብ ዝካየድ ዘተ ስነ-ጥበብ፡ ንደራሲ ኣኽደር ኣሕመዲን ዓዲሙ ኣምስዩ። ንመጽሓፍ እኩብ ሓጺር ዛንታታት ‘ተረፍ’ ብኣኽደር ኣሕመዲን ዝተደርሰት ሒዙ ቀሪቡ። ንመድረኽ ዘተ ዝወረደት፡ 11 ሓጸርቲ ዛንታታት ዝሓቘፈት […]

Rate this:

‘እቲ ኻልእ ኲናት’ – ኣድማሳዊ ሓቅነት ዘለዋ ኤርትራዊት ድራማ! ብኣለምሰገድ ተስፋይ፡ ቀ/ይ ክፋል

‘እቲ ኻልእ ኲናት’ – ኣድማሳዊ ሓቅነት ዘለዋ ኤርትራዊት ድራማ! ደራሲ ኣለም ሰገድ ተስፋይ ብ’ዮሴፍ ሃይለማርያም 1ይ ክፋል ናይ ሎሚ ዕዱም ዓምዲ ‘ቃለ-መሕትት’፡ ኣቶ ኣለምሰገድ ተስፋይ እዩ። ብ1944 ኣብ ዞባ ደቡብ – ከተማ ዓዲ-ዃላ ዝተወልደ ኣቶ ኣለምሰገድ፡ ብ1969 ኣብ ኢትዮጵያ፡ ብ1972 ድማ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ፡ ብሞያ ሕጊ ናይ […]

Rate this:

“ሽልማት ማይልስ ሞርላንድ ምዕዋተይ….” ኣለምሰገድ ተስፋይ

ሽልማት ማይልስ ሞርላንድ ምዕዋተይ፡ ንደረስቲ መንእሰያትና ዘተባብዕ ክኸውን ተስፋ እገብር” ደራሲ ኣለምሰገድ ተስፋይ ብ’ዮሴፍ ሃይለማርያም     ክቡራት ኣንበብቲ፡ ተዋስኦ ‘እቲ ኻልእ ኲናት’ በብእዋኑ፡ ኣብ መድረኻት ኤውሮጳ ክትረኽቦ ዝጸንሐት ተቐባልነት ብዝምልከት ምስ ደራሲኣ ኣቶ ኣለምሰገድ ተስፋይ ዝገበርናዮ ቃለ-መጠይቕ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳማይ ክፋል ኣቕሪብናልኩም ነይርና። ብዘይካ’ዚ፡ ኣቶ ኣለምሰገድ፡ ኣብ’ቲ […]

Rate this:

ኣንጻር ኲናትን ዓመጽን! ብዓወት ገብረትንሳኤ

                 ኣንጻር ኲናትን ዓመጽን! ብዓወት ገብረትንሳኤ    እዚ ዝስዕብ ጽሑፍ፡ ካብ ጸሓፊኡ ዝተላእከ ኮይኑ፡ነዚ ኣብ ጋብላ ዝብል ቆፎ ተንቀሳቓሲ ስእሊ ዝተዘርገሐ ምሉእ ቪድዮ ወኪሉ፡ ብቑንጫል ዝቐረበ ጽሑፍ እዩ።ንምሉእ ትሕዝቶ ናይ’ቲ ጽሑፍ ኮነ ናይ’ቲ ድራማ ንምክትታል፡ ነዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ መርበብ ክትጥውቑ […]

Rate this: