Category: ዝተፈላለዩ ጽሑፋት

ኣውሮጳ ወይ ሞት! ብዳኒኤል ሰመረ ተስፋይ

ኣውሮጳ ወይ ሞት!      ብ1974ዓም፡ ኣብ‘ቲ ሃይለስላሴ ወዲቑ ደርግ ናብ ስልጣን ዝደየበሉ እዋናት‘ዩ፡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ለግሃር ኣውቶቡስ ተሰቒለ ንስድስት ኪሎ ገጸይ እጓዓዝ ነበርኩ። ኣብ‘ታ ኣውቶቡስ ሓንቲ ነፍሰጾር ቍንንቲ ኤርትራዊት መቐመጢ ሲኢና ኣብ ጎኒ ኣጣጦሖም ዝተቐመጡ ክልተ መንእሰያት ዓንዲ ማእከል ሒዛ ንይማነ ጸጋም እንዳተሰሰወት ተጸጊማ ቈይማ […]

Rate this: