Tag: እዋናውያን ጽሑፋት

ሓይሊ ጽሑፍ ቃል ብዳኒኤል ሰመረ ተስፋይ

ሓይሊ ጽሑፍ ቃል እቶም ኣብ ዘመነ ኣኪላስን ሄክቶርን ኦዲሰይን ዝነበሩ ሰባት፡ ንትብዓትን ጥበባትን ጀጋኑኦም ብምድናቕ፡ እንቋዕ ኣብ ዘመነ’ዞም ጀጋኑ እዚኣቶም ነበርና! ቢሎም ከምዝኾዕርዑን፡ ንዕድሎም ከም ዘመስግኑን ይጽሕፍ ሆመር። እቲ ጀጋኑ ዘስተንፈዎ ኣየር ስለዘስተንፈሱ፣ እቲ ጅጋኑ ዝረገጹዎ መሬት ስለዝረገጹ ኣካል ናይቲ ጅግንነት ጀጋኑኦም ከም ዝኾኑ ኴይኑ ይስምዖም። ጅግንነት ኣዝዩ […]

Rate this:

ሕቶታትን ኣስተማቐርቲ መጽሓፍ “ማህደር ኑረነቢ”ን መልሲ ተስፋዬ ገብረኣብን 5ይ ክፋል

ሓጸርቲ ርእይቶታትን ሕቶታትን ኣስተማቐርቲ መጽሓፍ “ማህደር ኑረነቢ”ን መልሲ ተስፋዬ ገብረኣብን 5ይ ክፋል ኣማኑኤል በርሀ ርእይቶ፥ ናይ ሚእቲ ዓመት ታሪኽ፡ ኣብ ሓደ መጽሓፍ “ማህደር ኑረነቢ” ጠርኒፉ ክጽሕፎ ምኽኣሉን እቲ ዝተኸተሎ ቅዲ ኣጸሓሕፋን ኣዝዩ ዝድነቕ እዩ። እታ መጽሓፍ ሓንሳእ ምስ ጀመርካያ ክትውድኣ ምዃንካ ኣቐዲምካ ኢኻ ትፈልጥ፤ እዚ ድማ ምልከት ናይ’ቲ […]

Rate this:

“ዘመነ ፉል”- ዛንታ ጠዓመ ገብሩን ዓዲ ሃገራይን ብዓወት መንግስትኣብ

“ዘመነ ፉል”- ዛንታ ጠዓመ ገብሩን ዓዲ ሃገራይን    ብዓወት መንግስትኣብ ምስ ጠዓመ ገብሩ ኣብ ናኩማት ኢና ንፋለጥ። ናኩማት: ኣብ ካምፓላ እትርከብ ኤርትራውያን ዘዘውትርዋ ፍልጥቲ ሾፒንግ ሞል እያ። ንመብዛሕቱ ኤርትራዊ፡ ጠዓመ ገብሩ፡ መስተርሆት ዝስማ ጸላም ቦርስኡ ተሓንጊጡ፡ ቦዳ ቦዳ ተወጢሑ፡ ምልእቲ ካምፓላ ክወናጨፍ ዝውዕል ንፋስ እዩ። ኣብ ኩሉ ኣሎ፡ […]

Rate this:

እቲ ወለዶ ‘Vs’ እዚ ወለዶ! ተ/ሚ ሃብቶም ሸሪፎ

እቲ ወለዶ ‘Vs’ እዚ ወለዶ  ተርጓሚ ሃብቶም ሸሪፎ ኣነ በይነይ ጥራይ ዘይኮንኩስ ብዙሓት ዝፈልጥዎ ሓደ ፍሉጥ ደራሲ ኣሎ ፡ ንሕትመት ኢለ ዘዳለኽዎ ጽሑፋት ንክግምግመለይ ፡ እንተፈትይዎ ክኣ መእተዊ ወይ’ውን ኣብ ገበር ዝንበር ጽሑፍ እንተገበረለይ ብምትስፋው’የ ናብዚ ፍሉጥ ደራሲ ዝኸድኩ። ድሕሪ ምልላይና ኣብ ዙርያ ጸሓፍትን ጽሑፋትን ነዊሕ የዕሊልና ጽሑፈይ […]

Rate this:

ምልሶት ( ዝቐጸለ) ብዓወት መንግስትኣብ

  ምልሶት ( ዝቐጸለ) ብዓወት መንግስትኣብ   እታ መዓልቲ’ ቲኣ ባንጉራ ክሳዕ ዓንቀሩ ቢራ ዝሰተየላ መዓልቲ’ያ ዝነበረት። ደርሆኡ ከም ዝጠፈአት ክሳዕ ዝርስዕ ግዳ ኣይሰኸረን። የዋኣዩ ባንጉራ ክልተ ዓይነት ሰብ እዩ። መስተ ከይጠዓመ፡ ኣዝዩ ሙቕሉልን ሰናይን ሰብ እዩ። መስተ እንተ ጥዒሙ ከኣ፡ ኣየርኢኹም፡ ፋንድያ’ዩ ጠባዩ። አረ ሓርኢ ከልቢ እዩ።

Rate this: