Tag: ዝተፈላለዩ ጽሑፋት

ድምጺ’ቲ ፍላስፋ (ኸሊል ጂብራን) ©ብ በክረ ገብረየሱስ

ድምጺ’ቲ ፍላስፋ (ኸሊል ጂብራን) ©ብ በክረ ገብረየሱስ ድምጺ’ቲ ፍላስፋ (ኸሊል ጂብራን) ©ብ በክረ ገብረየሱስ ሓይሊ ሕያውነት ኣብ ውሽጢ ልበይ ምስ ተዘርአ ነቲ ሰዊት ስርናይ ዓጺደ፣ ኣርኒበን ኣሲረን ንዝጠመዮም ክህቦም’የ፡፡ ነብሰይ ተኽሊ ወይኒ ምስ ኣብቆለት፤ ፍረታታ ጾሚቐ ንዝጸምኦም ጽምኦም ከርውሎም’የ፡፡ ነዚ ኩሉ ንምግባር ዘብቅዓኒ ሓይሊ፤ ኣብ ውሽጦም እነብር ብምኳነይ እዩ፡፡ […]

Rate this:

ሓይሊ ጽሑፍ ቃል ብዳኒኤል ሰመረ ተስፋይ

ሓይሊ ጽሑፍ ቃል እቶም ኣብ ዘመነ ኣኪላስን ሄክቶርን ኦዲሰይን ዝነበሩ ሰባት፡ ንትብዓትን ጥበባትን ጀጋኑኦም ብምድናቕ፡ እንቋዕ ኣብ ዘመነ’ዞም ጀጋኑ እዚኣቶም ነበርና! ቢሎም ከምዝኾዕርዑን፡ ንዕድሎም ከም ዘመስግኑን ይጽሕፍ ሆመር። እቲ ጀጋኑ ዘስተንፈዎ ኣየር ስለዘስተንፈሱ፣ እቲ ጅጋኑ ዝረገጹዎ መሬት ስለዝረገጹ ኣካል ናይቲ ጅግንነት ጀጋኑኦም ከም ዝኾኑ ኴይኑ ይስምዖም። ጅግንነት ኣዝዩ […]

Rate this:

ኣግኣዚያን ክጠፍእ እንተኾይኑ፡ ንኣግኣዚያን ዝፈጠረ’ውን ክጠፍእ ኣለዎ! መን’ዩ ንሱ? 2ይ ምዕራፍ

ኣግኣዚያን ክጠፍእ እንተኾይኑ፡ ንኣግኣዚያን ዝፈጠረ’ውን ክጠፍእ ኣለዎ! መን’ዩ ንሱ? ግርህ ኢልካ ከተንብቦ፡ ተራ ኣርእስቲ እዩ። ማለት፡ እወ እቲ ንዕኡ ዝፈጠረ ክጠፍእ ኣለዎ፡ ነዚ ደኣ እንታይ ሕቶ ደሊኻሉ የብል’ዩ። ግናኸ ንኣግኣዚያን ዝፈጠረ መን ምስ ኮነ እዩ? ንኣግኣዚያን ዝፈጠረ፡ እቲ ኩሉ ሳዕ ሕውስዋስ ሓበረታን፡ ሰንኮፍ መወከሲታት ተጠቒሙ መደምደምታ ዝበጽሕ ሰብ […]

Rate this:

እቲ ወለዶ ‘Vs’ እዚ ወለዶ ት/ሃብቶም ሸሪፎ

እቲ ወለዶ ‘Vs’ እዚ ወለዶ ተርጋኡሚ ሃብቶም ሸርፎ   ኣነ በይነይ ጥራይ ዘይኮንኩስ ብዙሓት ዝፈልጥዎ ሓደ ፍሉጥ ደራሲ ኣሎ ፡ ንሕትመት ኢለ ዘደላኽዎ ጽሑፋት ንክግምግመለይ ፡ እንተፈትይዎ ክኣ ወይ መእተዊ ወይ’ውን ኣብ ገበር ዝንበር ጽሑፍ እንተገበረለይ ብምትስፋው’የ ናብዚ ፍሉጥ ደራሲ ዝኸድኩ። ድሕሪ ምልላይና ኣብ ዙርያ ጸሓፍትን ጽሑፋትን ነዊሕ […]

Rate this:

ሕቶታትን ኣስተማቐርቲ መጽሓፍ “ማህደር ኑረነቢ”ን መልሲ ተስፋዬ ገብረኣብን 5ይ ክፋል

ሓጸርቲ ርእይቶታትን ሕቶታትን ኣስተማቐርቲ መጽሓፍ “ማህደር ኑረነቢ”ን መልሲ ተስፋዬ ገብረኣብን 5ይ ክፋል ኣማኑኤል በርሀ ርእይቶ፥ ናይ ሚእቲ ዓመት ታሪኽ፡ ኣብ ሓደ መጽሓፍ “ማህደር ኑረነቢ” ጠርኒፉ ክጽሕፎ ምኽኣሉን እቲ ዝተኸተሎ ቅዲ ኣጸሓሕፋን ኣዝዩ ዝድነቕ እዩ። እታ መጽሓፍ ሓንሳእ ምስ ጀመርካያ ክትውድኣ ምዃንካ ኣቐዲምካ ኢኻ ትፈልጥ፤ እዚ ድማ ምልከት ናይ’ቲ […]

Rate this: